Ogólnie o egzaminie gimnazjalnym

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (pobierz tutaj) w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

 • humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
 • matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz z zakresu matematyki,
 • z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, nauczanym w szkole obowiązkowo, spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

Wybór języka zdawanego przez gimnazjalistę odbywa się do 30 września 2016 r. poprzez złożenie dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji (załącznik 3a z  informacji o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego obowiązującej  w roku szkolnym 2016/2017).

W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

 

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. Natomiast zadania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mają formę zamkniętą i otwartą.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 

Arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne standardowe z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego  z poziomu podstawowego zawierają zeszyty zadań i  karty odpowiedzi.

Arkusze egzaminacyjne standardowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego zawierają ponad ww. kartę rozwiązań zadań otwartych.

Arkusze dostosowane zawierają zeszyty zadań i karty odpowiedzi.

Po egzaminie prace uczniów (zeszyty zadań, karty rozwiązań zadań otwartych, karty odpowiedzi) są przesyłane do OKE.

Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego na obydwu poziomach wykorzystuje się płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących).

Przebieg egzaminu

Terminy egzaminu ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu (pobierz tutaj) .

Egzamin w terminie głównym odbywa się w kwietniu, a w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym w styczniu.

Termin dodatkowy egzaminu jest przeprowadzany w czerwcu, a w szkołach dla dorosłych, których nauka kończy się w semestrze jesiennym w kwietniu.

Do terminu dodatkowego przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych byli nieobecni lub nie ukończyli egzaminu ( danego zakresu/części egzaminu) w terminie głównym. Egzamin w terminie dodatkowym jest przeprowadzany w szkole macierzystej ucznia.

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Na salę egzaminacyjną uczeń może wnieść długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) i wykonywania rysunków. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Materiały i przybory pomocnicze sąwymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający. (pobierz tutaj).

 

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają  wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

Wyniki egzaminacyjne są przedstawiane w procentach oraz na skali centylowej dla każdego z sześciu zakresów:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

 

Każdy zdający otrzymuje informację o ww. wynikach w terminie wskazanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie o harmonogramie egzaminów.

Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik na skali centylowej to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Zaświadczenia i informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń, który kończy gimnazjum (a w szkołach artystycznych uczeń promowany do klasy programowo wyższej) otrzymuje wraz ze świadectwem
zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Dla uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, albo zwolnionych ze względu na niepełnosprawności sprzężone, zamiast wyniku z zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

Uczniowie, którzy nie ukończyli gimnazjum oraz uczniowie szkół artystycznych, którzy nie uzyskali promocji do klasy wyższej) otrzymują informację,  o szczegółowych wynikach egzaminu.

 

Informacje dodatkowe

1.‎   Uprawnienia laureatów  konkursów  przedmiotowych oraz finalistów i laureatów olimpiad w roku szkolnym 2016/2017

Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

 • Wykaz olimpiad:

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-turniejow-lub-olimpiad-tematycznych-i-przedmiotowych-w-roku-szkolnym-20162017-2.html

 • Wykaz konkursów przedmiotowych:

https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/konkursy-organizowane-przez-kuratorow-oswiaty/konkursy-organizowane-przez-kuratorow-oswiaty.html

2.‎   Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie, o których mowa w art. 94a ust.1 ustawy o systemie oświaty (cudzoziemcy)  przystępują do ‎egzaminu  w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb.

 • Rada pedagogiczna wskazuje sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów zgodnie z zapisami w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017  (pobierz tutaj).
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu w warunkach  i formie  dostosowanych do jego potrzeb, nieujętych w ww. komunikacie (np. w sprawie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone). Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia te odbywają się w formie pisemnej do 30 listopada 2016 r.