Informacje ogólne o egzaminach eksternistycznych

 

EGZAMINY Z KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Egzaminy eksternistyczne przeznaczone są dla osób dorosłych, które decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

W trybie eksternistycznym można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, a od roku 2013 również zasadniczej szkoły zawodowej.

Szczegółowe informacje na temat formuły i wymagań egzaminów eksternistycznych, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach (zobacz → INFORMATORY)

Egzaminy z zakresu kształcenia ogólnego  organizowane są dwa razy w roku:

 • w sesji jesiennej od 1 do 31 października
 • w sesji zimowej od 1 do ostatniego dnia lutego.

Egzaminy z danego typu szkoły z poszczególnych przedmiotów odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Miejsca przeprowadzania egzaminów w województwie śląskim wyznacza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu są jednakowe w całym kraju. Egzaminy mają wyłącznie formę pisemną. Zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny z danego przedmiotu zawierający zadania różnego typu: zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie) oraz zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej odpowiedzi). Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów.

Prace egzaminacyjne są oceniane w punktach, które zostaną przeliczone na stopnie szkolne w następujący sposób:

93%-100% pkt  – celujący (6)

78%-92% pkt – bardzo dobry (5)

62%-77% pkt – dobry (4)

46%-61% pkt – dostateczny (3)

30%-45% pkt – dopuszczający (2)

poniżej 30% pkt – niedostateczny (1)

Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy otrzymać przynajmniej stopień dopuszczający,  czyli uzyskać z egzaminu minimum 30% punktów. Wyniki egzaminu są komunikowane w skali stopni szkolnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

A. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się według opisanego poniżej schematu postępowania.

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminów eksternistycznych przesyła do OKE w Jaworznie wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wraz ze świadectwem ukończenia klasy/szkoły nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,

2. DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów następuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku komisja przesyła pisemną informację o dopuszczeniu do egzaminów.

Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu wybranego typu szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata (tzn. 6 kolejnych sesji egzaminacyjnych), licząc od daty pierwszej sesji egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o kolejne 2 sesje. Wówczas składa Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminów.[WNIOSEK]

Osoba, która nie zdała wszystkich egzaminów eksternistycznych z zakresu wybranego typu szkoły w przewidzianym okresie ma prawo ponownie ubiegać się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych. W tym celu przesyła do OKE w Jaworznie:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwo ukończenia klasy/szkoły wraz z kserokopią dowodu osobistego
 • Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów.[WNIOSEK]

Dyrektor OKE zalicza tej osobie egzaminy eksternistyczne zdane w poprzednim okresie, pod warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania tych egzaminów.

3. ZŁOŻENIE DEKLARACJI I OPŁATY ZA EGZAMINY

Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej składa dyrektorowi OKE:

 • deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy,
 • dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłat (zobacz → OPŁATY).

4. POWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU EGZAMINÓW

Harmonogram przeprowadzania egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE – www.cke.edu.pl. Komunikat ten jest również dostępny na stronie głównej www.oke.jaworzno.pl  i zakładce Komunikaty.

Komunikat o miejscach przeprowadzania egzaminów z przedmiotów kształcenia ogólnegozamieszcza Dyrektor OKE w Jaworznie nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji  na stronie głównej www.oke.jaworzno.pl  i zakładce Komunikaty.

OKE w Jaworznie przesyła pisemną informację do zdającego o terminie i miejscu zdawania egzaminów eksternistycznych kształcenia ogólnego przed kolejnymi sesjami egzaminacyjnym.  

 5. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW

Zdający zgłasza się na egzamin w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dyrektora OKE w Jaworznie. Przynosi ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL i zdjęciem, przybory do pisania i rysowania. W sali egzaminacyjnej znajdować się mogą wyłącznie przybory o materiały pomocnicze ogłoszone w komunikacie dyrektora CKE.

Zdający może w terminie do 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć , zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni  od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

6. WYDANIE WYNIKÓW I ŚWIADECTW

Zdający otrzymuje pisemną informację o wynikach egzaminów po zimowej sesji egzaminacyjnej  -najpóźniej w kwietniu, po jesiennej sesji – najpóźniej w grudniu danego roku.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania szkoły danego typu dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu, wydane przez OKE w Jaworznie. Świadectwa wysyłane są poczta przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje zaświadczenie wydane przez OKE w Jaworznie.

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej należy zdać egzaminy z zajęć określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ZSZ i egzaminy zawodowe potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

 

B. EGZAMINY Z POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która nie ukończyła sześcioletniej szkoły podstawowej, albo osobę, która ukończyła klasę niższą niż klasa VI ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zdawane przedmioty:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia i społeczeństwo
 Przyroda
 Matematyka
 Informatyka

90 minut

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej (załącznik 2.2),
 2. Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz → OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowych dla dorosłych, wydane przez OKE w Jaworznie.

 

GIMNAZJUM

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Zdawane przedmioty:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 Wiedza o społeczeństwie
 Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Informatyka

120 minut

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 2. Oryginał świadectwa ukończenia  sześcioletniej szkoły podstawowej lub oryginał świadectwa ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych,
 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu gimnazjum(załącznik 2.3),
 2. Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz → OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum dla dorosłych, wydane przez OKE w Jaworznie.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Zdawane przedmioty:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 Wiedza o społeczeństwie  Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Podstawy przedsiębiorczości
 Informatyka

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty 120 minut

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 2. Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum lub oryginał świadectwa ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego (załącznik 2.4),
 2. dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz → OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wydane przez OKE w Jaworznie.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Do egzaminów z zajęć określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ZSZ dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA ZSZ

 

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
 Historia
 Wiedza o społeczeństwie
 Biologia
 Geografia
 Chemia
 Fizyka
 Matematyka
 Informatyka

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty 120 minut

wszystkie egzaminy mają formę pisemną

 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 2. Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum lub oryginał świadectwa ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
 3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

 

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 1. Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (załącznik 2.5),
 2. Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz → OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje zaświadczenie wydane przez OKE w Jaworznie.