Informacje ogólne o egzaminach eksternistycznych

 • Drukuj

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE Z KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych oraz warunki i tryb przeprowadzenia egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2019, poz. 1717).

Egzaminy eksternistyczne przeznaczone są dla osób dorosłych, które decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym programie nauczania przeprowadza się (Art. 272 ust. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60):

 • od 1 października 2019 r.dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych,
 • do 31 października 2019 r.dla gimnazjum dla dorosłych,
 • do 28 lutego 2023 r.dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • od 1 października 2023 r.dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przeprowadza się (Art. 272 ust. 6-8 ww. ustawy):

 • do 29 lutego 2020 r.dla zasadniczej szkoły zawodowej,
 • od 1 października 2020 r.dla branżowej szkoły I stopnia,
 • od 1 października 2022 r.dla branżowej szkoły II stopnia.

Szczegółowe informacje na temat formuły i wymagań egzaminów eksternistycznych, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach (zobacz → INFORMATORY)

Egzaminy eksternistyczne z kształcenia ogólnego przeprowadzane są dwa razy w roku:

 • w jesiennej sesji egzaminacyjnej - od 1 do 31 października
 • w zimowej sesji egzaminacyjnej - od 1 do ostatniego dnia lutego.

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów danego typu szkoły odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Miejsca przeprowadzania egzaminów w województwie śląskim wyznacza dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Egzaminy eksternistyczne z kształcenia ogólnego mają formę pisemną.

W arkuszu egzaminacyjnym zdający rozwiązuje zadania różnego typu: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie) oraz zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej odpowiedzi).

Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane i oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów.

Zadania egzaminacyjne znajdujące się w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej. 

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie z danych zajęć edukacyjnych przelicza się na stopnie szkolne w następujący sposób:

stopień celujący (6) – od 93% do 100% punktów,

stopień bardzo dobry (5) – od 78% do 92%  punktów,

stopień dobry (4) - od 62% do 77% punktów,

stopień dostateczny (3) –  od 46% do 61% punktów,

stopień dopuszczający (2) - od  30% do 45% punktów,

stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy uzyskać ocenę wyższą od niedostatecznej, czyli uzyskać z egzaminu minimum 30% punktów.

 

A.   EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE SĄ ORGANIZOWANE I RZEPROWADZANE W NIŻEJ OPISANY SPOSÓB

 

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Do OKE w Jaworznie należy przesłać wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wraz z oryginałem lub duplikatem świadectwa ukończenia szkoły nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

 

2. DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Komisja przesyła pisemną informację o rozstrzygnięciu w sprawie dopuszczenia do egzaminów i odsyła przesłane z wnioskiem świadectwo.

Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu wybranego typu szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata (tzn. 6 kolejnych sesji egzaminacyjnych), licząc od daty pierwszej sesji egzaminacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o kolejne 2 sesje. Wówczas składa Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminów. [WNIOSEK]

Osoba, która nie zdała wszystkich egzaminów eksternistycznych z zakresu wybranego typu szkoły
w przewidzianym okresie ma prawo ponownie ubiegać się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych. W tym celu przesyła do OKE w Jaworznie:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów.[WNIOSEK]

Dyrektor OKE w Jaworznie zalicza egzaminy eksternistyczne zdane w poprzednim okresie,
pod warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania tych egzaminów.

 

3. ZŁOŻENIE DEKLARACJI I OPŁATY ZA EGZAMINY

Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej składa dyrektorowi OKE:

 • deklaracjęzawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy,
 • dowód wniesienia opłatyza egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty (zobacz → OPŁATY).

 

4. POWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU EGZAMINÓW

Harmonogram przeprowadzania egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE – www.cke.gov.pl. Komunikat ten jest również dostępny na stronie głównej www.oke.jaworzno.pl  i zakładce Komunikaty.

Komunikat o miejscach przeprowadzania egzaminów w województwie śląskim zamieszcza na stronie głównej www.oke.jaworzno.pl  i w zakładce Komunikaty dyrektor OKE w Jaworznie nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji

OKE w Jaworznie przesyła pisemną informację do zdającego o terminie i miejscu zdawania egzaminów eksternistycznych kształcenia ogólnego przed każdą sesją egzaminacyjną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie.

 

5. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW

Zdający zgłasza się na egzamin w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE w Jaworznie. Przynosi ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL i zdjęciem.

Do sali egzaminacyjnej zdający wnoszą jedynie długopis (pióro) z czarnym atramentem oraz przybory i materiały wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie informacji o materiałach o przyborach, z których mogą korzystać osoby  zdające egzaminy eksternistyczne.
Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

Zdający w terminie do 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć, może  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE w Jaworznie, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor OKE w Jaworznie  rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni  od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

 

6. WYDANIE WYNIKÓW I ŚWIADECTW

Zdający otrzymuje pisemną informację o wynikach egzaminów po każdej sesji egzaminacyjnej: w kwietniu, po sesji zimowej, w grudniu po sesji jesiennej.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania szkoły danego typu dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu, wydane przez OKE w Jaworznie.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej I stopnia, szkoły branżowej II stopnia otrzymuje zaświadczenie, wydane przez OKE w Jaworznie.

Świadectwa i zaświadczenia wysyłane są pocztą - przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej lub odpowiednio szkoły branżowej I lub II stopnia należy zdać egzaminy z zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ww. szkół oraz zdać egzaminy zawodowe potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

 

B. EGZAMINY Z POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ

OŚMIOLETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej albo sześcioletniej szkoły podstawowej albo ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.

Zdawane przedmioty:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

120 minut

(za wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut)

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej (załącznik 2.2),
 • Dowód wniesienia opłatyz poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowych dla dorosłych wydane przez OKE w Jaworznie.

TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (egzamin przeprowadza się po raz ostatni w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2023 r.)

 

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Zdawane przedmioty:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty120 minut

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum lub oryginał świadectwa ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego (załącznik 2.4),
 • dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydane przez OKE w Jaworznie.

CZTEROLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH - egzaminy przeprowadza się od jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 r.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (egzaminy przeprowadza się po raz ostatni
w  zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.)

Do egzaminów z zajęć określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ZSZ dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA ZSZ

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty120 minut

wszystkie egzaminy mają formę pisemną

 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum lub oryginał świadectwa ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

 

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej (załącznik 2.5),
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć,a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistycznekształcenia ogólnegodla zasadniczej szkoły zawodowej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymujezaświadczeniewydane przez OKE w Jaworznie.

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Do egzaminów z zajęć określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Egzaminy przeprowadza się:

 • od sesji jesiennej 2020 r. dla absolwentów gimnazjum,
 • od sesji jesiennej 2022 r. dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – dla absolwentów gimnazjum (egzaminy przeprowadza się po raz pierwszy  od  jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r.).

 

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Informatyka

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty120 minut

wszystkie egzaminy mają formę pisemną

 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

nie później niż do 30 listopada danego roku

nie później niż do 31 lipca danego roku

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć,a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistycznekształcenia ogólnegodla szkoły branżowej I stopnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymujezaświadczeniewydane przez OKE w Jaworznie.

 

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  BRANŻOWEJ SZKOŁY  I STOPNIA

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – (egzaminy przeprowadza się po raz pierwszy od sesji jesiennej w  2022 r.)

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
Historia

Informatyka

Matematyka

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o społeczeństwie

oraz
dwa zajęcia wybrane spośród następujących zajęć:  biologia, geografia,  chemia, fizyka.

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty120 minut

wszystkie egzaminy mają formę pisemną

 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

 

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego branżowej szkoły I stopnia
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć,a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistycznekształcenia ogólnegodla szkoły branżowej I stopnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymujezaświadczeniewydane przez OKE w Jaworznie.

 

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  BRANŻOWEJ SZKOŁY  II STOPNIA :

Egzaminy przeprowadza się:

 • od sesji jesiennej 2022 r. dla absolwentów gimnazjum,
 • od sesji jesiennej 2024 r. dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

 

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski
 Język obcy (jeden z podanych):
  –  j. angielski
  –  j. rosyjski
  –  j. niemiecki
  –  j. francuski
Informatyka

Matematyka

oraz  Wiedza o społeczeństwie* dla osób,
które realizowały ramowy plan nauczania branżowej szkoły I stopnia  przeznaczony dla uczniów będących absolwentami  ośmioletniej szkoły podstawowej.

Język polski 150 minut

pozostałe przedmioty120 minut

wszystkie egzaminy mają formę pisemną

 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

 

nie później niż do 30 listopada danego roku

 

 

nie później niż do 31 lipca danego roku

 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia.
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć,a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

nie później niż do 31 grudnia danego roku

 

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

 

 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistycznekształcenia ogólnegodla szkoły branżowej II stopnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymujezaświadczeniewydane przez OKE
w Jaworznie.