Egzamin eksternistyczny z kształcenia zawodowego

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE ZAWODOWE

Egzaminy eksternistyczne zawodowe przeznaczone są dla osób dorosłych, które ukończyły 18 lat i decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

W trybie eksternistycznym można uzyskać świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a następnie dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w Jaworznie otrzyma osoba, która:

1.        posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie,

2.       legitymuje się poziomem wykształcenia zasadniczego lub średniego. 

Szczegółowe informacje na temat formuły i wymagań egzaminów zawodowych, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Egzaminy eksternistyczne zawodowe przeprowadzane będą podczas kilku sesji w ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora OKE w Jaworznie.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Egzamin ten składa się z części pisemnej (60 minut) i części praktycznej (120 - 240 minut).

Zdający zda egzamin zawodowy z zakresu danej kalifikacji, jeżeli uzyska z części pisemnej co najmniej 50% pkt. możliwych do uzyskania, a z części praktycznej co najmniej 75% pkt. możliwych do uzyskania.

 

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się według opisanego poniżej schematu postępowania.

 

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Do egzaminu zawodowego dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz co najmniej 2 lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminów eksternistycznych przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:

Terminy przesłania wniosku i załączników

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych zawodowych (WNIOSEK)  -  zgodnie ze stanowiskiemDepartamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN z dnia 25 listopada 2013 r. wniosek należy złożyć do dyrektora komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (OKE w Jaworznie → miejsce zamieszkania woj. śląskie). Dyrektor OKE, do którego wpłynął wniosek ma możliwość skierowania wniosku do innej komisji egzaminacyjnej, zgodnie z oczekiwaniami i wolą zdającego.
  2. Deklaracja przystąpienia do egzaminu (załącznik 3c.).
  3. Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum lub oryginał świadectwa ukończenia  ośmioletniej szkoły podstawowej.
  4. Dokumenty potwierdzająceco najmniej 2 letni okres kształcenia lub wykonywania pracy w danym zawodzie, w szczególnościświadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia lub świadectwa pracy (wymóg co najmniej 2 letniego kształcenia obejmuje łącznie okresy kształcenia się oraz pracy w zawodzie).
  5. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  - dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności(patrz → DOSTOSOWANIA).

do 7 lutego – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składa wniosek

 

do 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu w roku następnym

 

Egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

2. DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów następuje rozstrzygnięcie w sprawie dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych osoby, która złożyła wniosek. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku komisja przesyła pisemną informację o dopuszczeniu do egzaminów*.

Osoby przystępujące kolejny raz do egzaminów eksternistycznych w innych kwalifikacjach składają:

1.        Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego

2.       Deklarację przystąpienia do egzaminu

3.        dokumenty potwierdzające kształcenie się lub wykonywanie pracy w danym zawodzie, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia lub świadectwa pracy.

Nie składająnatomiast świadectwa ukończenia szkoły (pkt. 3 tabeli powyżej).

Osoba, któraprzystąpiła do egzaminu zawodowego i nie zdała jednej jego części - pisemnej lub praktycznej składa:

1.        Deklarację przystąpienia do egzaminu. Deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

* Istnieje możliwość wniesienia odwołania przez osobę ubiegającą się o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego od rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Rozstrzygnięcie Dyrektora CKE jest ostateczne.

 

3. OKRES ZDAWANIA EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO

Osoba, która przystąpiła do egzaminu zawodowego i nie zdała jednej jego części - pisemnej lub praktycznej, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpiła do tego egzaminu zawodowego po raz pierwszy (Art. 44zzzu ust.3 ustawy o systemie oświaty).

Po upływie 5 lat,licząc od dnia, w którym osoba, przystąpiła do egzaminu zawodowego po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części egzaminu zawodowego wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów, część pisemna lub część praktyczna egzaminu została unieważniona, albo zdający nie przystąpił do części pisemnej lub  części praktycznej w wyznaczonym terminie – zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie (Art. 44zzzu ust.4 ustawy o systemie oświaty).

 

4. OPŁATY ZA EGZAMIN

Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu zawodowego składa dyrektorowi OKE dowód wniesienia opłaty za egzamin zawodowy, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłat (→ patrz OPŁATY).

 

5. POWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU EGZAMINÓW.

OKE w Jaworznie przesyła pisemną informację do zdającego o terminie i miejscu zdawania egzaminu eksternistycznego nie później niż na 2 miesiące przed egzaminem. Harmonogram oraz informacja o miejscach przeprowadzania egzaminów będą zamieszczone na stronie internetowej OKE w Jaworznie.

 

 6. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW

Zdający zgłasza się na każdą część egzamin w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dyrektora OKE w Jaworznie. Przynosi ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL i zdjęciem, przybory do pisania oraz w części praktycznej egzaminu inne przybory wskazane w komunikacie dyrektora CKE dla danej kwalifikacji www.cke.gov.pl.

Zdający może w terminie do 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego zawodowego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni  od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

 

7. WYDANIE WYNIKÓW I ŚWIADECTW.

Osoba, która zdała część pisemną i praktyczną egzaminu zawodowego z zakresu danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE w Jaworznie.

Świadectwa i wyniki są wydawane w siedzibie OKE w Jaworznie w terminie określonym w komunikacie lub na pisemny wniosek zdającego wysyłane pocztą przesyłką poleconą pod wskazany adres (patrz → WYDAWANIE WYNIKÓW, ŚWIADECTW, DYPLOMÓW).