Matura - komunikaty

EGZAMIN MATURALNY 2016 – opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ ] [ ZAŁĄCZNIKI ]

Harmonogram egzaminów w 2017 r. [ TREŚĆ ]
 
Komunikat o przyborach [ TREŚĆ ]

Egzamin maturalny z informatyki w 2017 .

Dostosowania w 2017 r.

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

Do Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

 Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała materiały dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących na sprawdzianie (dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej), egzaminie gimnazjalnym (dla uczniów klasy III gimnazjum) i egzaminie maturalnym (dla uczniów ostatniej programowo klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

Dla każdej z określonych powyżej trzech grup odbiorców przygotowane zostały:

1. Plakat, przedstawiający podstawowe zasady, które powinny być przestrzegane, odpowiednio, na sprawdzianie lub egzaminie

 2. Propozycja scenariusza zajęć do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą.

Zachęcam Państwa do przeprowadzenia zajęć z uczniami, którzy w kwietniu lub maju br. będą przystępowali do sprawdzianu lub egzaminu. Zapraszam również do wydrukowania plakatu, omówienia z uczniami przedstawionych na nim zasad oraz wykorzystaniu go jako elementu np. gazetki klasowej. Plakat można również przedstawić Rodzicom podczas spotkań.

 

Artur Gałęski
p.o. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej