Sprawdzian - konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

Zapraszam dyrektorów szkół oraz przedstawicieli: organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na konferencje, które odbędą się w dniach od 30 września  do 7 października 2013 r.

PROGRAM:

10:00-11:00  –  analiza wyników  sprawdzianu przeprowadzonego w 2013 roku,
                    – szkolenie z zakresu organizacji sprawdzianu w 2014 roku,

11:00- 11:30 – przerwa,
11:30- 13:00 – nowa formuła sprawdzianu w 2015 roku.

Zgodnie z § 40.4  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) udział w szkoleniu jest dla dyrektorów szkół obowiązkowy.

 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
Roman Dziedzic