WGLĄDY DO PRAC - EGZAMIN ZAWODOWY

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie ma obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji).

Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektora OKE po wycofaniu stanu epidemii i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji styczeń-luty 2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Przesyłki zostaną wysłane 24 marca i powinny dotrzeć do szkół/placówek do 27 marca br.

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustala dyrektor szkoły.

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 są dostępne od 20 marca br. w Serwisie dla dyrektorów w zakładce: egz. zaw.- formuła 2012 > wyniki.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) są dostępne od 20 marca  br. na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl  - dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Prosimy o zapoznanie się z informacją dyrektora CKE

 

Wyniki egzaminu zawodowego zostaną udostępnione 20 marca od godz.10:00

Formuła 2012 („kwalifikacje jednoliterowe”)  – logowanie do serwisu
[https://serwis.oke.jaworzno.pl/k14/index.php}

Formuła 2017  („kwalifikacje dwuliterowe”) – logowanie do serwisu [https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl]

Dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły w której składali deklarację.

Ponadto informacje o wynikach egzaminu przeprowadzonego w Formule 2017 zostaną wysłane do zdających poprzez email lub sms – dotyczy tych zdających, którzy podali swój numer telefonu lub adres email.

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w Serwisie dla dyrektorów została zamieszczona szczegółowa informacja nt. przekazania wyników egzaminu oraz świadectw i dyplomów do szkół po sesji styczeń-luty 2020.