EGZAMIN MATURALNY – w terminie dodatkowym w czerwcu 2017 r.

 

Dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 1 - 20 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku [HARMONOGRAM]

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w następujących terminach:

od 1 do 20 czerwca br. – j. polski dla starej formuły egzaminu, języki obce,

od 5 do 7 czerwca br. – j. polski dla nowej formuły egzaminu.

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 4 (mapa z lokalizacją komisji).

Zdający powinni przybyć do siedziby komisji w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem nie później niż o 8:30 lub 13.30.

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.