Harmonogram egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2020

Harmonogram egzaminów

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE Z ZAKRESU GIMNAZJUM

WAŻNY KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE Z ZAKRESU GIMNAZJUM1), którzy przed dniem 1 sierpnia 2019 r. złożyli wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych

 

1. Osoba, która przed dniem 1 sierpnia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu dotychczasowego gimnazjum, ale do dnia 31 października 2019 r.
nie zdała egzaminów eksternistycznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych z tego zakresu, może do dnia 1 grudnia 2019 r. złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu  ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na wniosek tej osoby, zalicza jej egzaminy eksternistyczne z zajęć edukacyjnych dotychczasowego gimnazjum, których zakres odpowiada zakresowi egzaminów eksternistycznych określonych dla ośmioletniej szkoły podstawowej, zdane przed dniem 1 listopada 2019 r.

3. Jeżeli zakres zdanego przed dniem 1 listopada 2019 r. egzaminu eksternistycznego dotychczasowego gimnazjum nie odpowiada zakresowi egzaminu eksternistycznego z zajęć edukacyjnych ośmioletniej szkoły podstawowej, osoba, która zdała egzamin eksternistyczny z zajęć edukacyjnych dotychczasowego gimnazjum przystępuje do egzaminu eksternistycznego z tych zajęć edukacyjnych ośmioletniej szkoły podstawowej. W tym przypadku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia osobę z opłaty za egzamin eksternistyczny z tych zajęć edukacyjnych ośmioletniej szkoły podstawowej.

4. Osoba, która przystępuje do egzaminu eksternistycznego z zajęć edukacyjnych ośmioletniej szkoły podstawowej, do którego nie przystępowała po złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum lub do którego przystąpiła po złożeniu tego wniosku, ale go nie zdała, wnosi opłatę za egzamin eksternistyczny z tych zajęć edukacyjnych.

5. Zdającemu nie przedłuża się okresu zdawania egzaminów o dwie sesje egzaminacyjne.

 

1) § 47 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych  (Dz. U. 2019, poz. 1717)