System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ)

SIOEPKZ

SIOEPKZ jest systemem informatycznym służącym obsłudze egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla egzaminów w formule 2017 oraz egzaminów zawodowych w formule 2019.

Materiały szkoleniowe – filmy z webinarium

Zaktualizowane instrukcje dla ośrodków egzaminacyjnych dot. SIOEPKZ (wersja 3.0) są do pobrania tutaj

W dniu 3 grudnia 2019 dodano zaktualizowane instrukcje 0021-0027 dotyczące przygotowania protokołów z przebiegów egzaminów.

W dniu 20 listopada 2019 dodano zaktualizowane instrukcje:
0028 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania treningu technicznego
0029 SIOEPKZ Instrukcja przeprowadzania egzaminu na stanowiskach komputerowych dla części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W dniu 8 listopada 2019 dodano zaktualizowane instrukcje:
0019 SIOEPKZ Instrukcja sprawdzenia danych potrzebnych do dostarczenia materiałów egzaminacyjnych dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (OE)
0020 SIOEPKZ Instrukcja ustalenia osoby upoważnionej do odebrania materiałów egzaminacyjnych dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego (OE)

Instrukcje dla egzaminatorów dot. SIOEPKZ są do pobrania tutaj

Infolinia SIOEPKZ  – tel. (22) 448 66 60

Klucze odpowiedzi

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny w sesji MAJ 2020 wyłącznie od 1 stycznia do 7 marca 2020 r.

 

Zwolnienie z opłaty1)

Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty2) 674,00 zł netto.

W celu zwolnienia z opłaty należy3):

  1. W terminie do 31 grudnia 2019 r. złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście: Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny - Załącznik 26 z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym2019/2020.
  2. Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:
    1. Oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie Formularz do Załącznika 26,
    2. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, np. zasiłku rodzinnego
    3. Zaświadczenie o wysokości dochodów
    4. Dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (bez pobierania zasiłku).

1) Podstawa prawna:  art. 44zzq. ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  [tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 1481]

2) Podstawa prawna:  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2220, ze zm.] oraz w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497), tj. 674,00 zł netto.

3) Podstawa prawna:  § 78. ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. [Dz.U. 2016 poz. 2223 ze zm.]

Podkategorie