Ogólnie o egzaminie gimnazjalnym

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony. Wybór języka zdawanego przez gimnazjalistę następuje do 30 września roku szkolnego w którym odbywa się egzamin poprzez złożenie dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji (załącznik 3a z  Informacji o organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016).  W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

• w informatorze  egzaminie

w  arkuszach egzaminacyjnych z poprzednich lat.

Arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne standardowe z historii i wiedzy o społeczeństwie, przyrody, języka obcego nowożytnego  z poziomu podstawowego składają się z zeszytu zdań (po egzaminie zeszyty zadań pozostają w szkole) oraz  karty odpowiedzi (karty odpowiedzi z naniesionymi przez ucznia odpowiedziami są przekazywane do OKE).

Arkusze egzaminacyjne standardowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego składają się z zeszytu zadań (po egzaminie zeszyty zadań pozostają w szkole) oraz  karty rozwiązań zadań otwartych i karty odpowiedzi (uzupełniona przez ucznia karta rozwiązań zadań otwartych, karta odpowiedzi są przesyłane do OKE).

Arkusze dostosowane składają się z zeszytu zdań i karty odpowiedzi. Po egzaminie kompletny arkusz dostosowany jest przesyłany do OKE.

Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego na obydwu poziomach wykorzystuje się płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących).

Przebieg egzaminu

Terminy egzaminu ogłasza w komunikacie dyrektor Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Egzamin w terminie głównym odbywa się w kwietniu, a w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym w styczniu. Termin dodatkowy egzaminu jest przeprowadzany w czerwcu, a w szkołach dla dorosłych, których nauka kończy się w semestrze jesiennym w kwietniu. Do terminu dodatkowego przystępują uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych byli nieobecni lub nie ukończyli egzaminu ( danego zakresu/części egzaminu) w terminie głównym.

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Do czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Na salę egzaminacyjną uczeń może wnieść długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) i wykonywania rysunków. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora . Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Materiały i przybory pomocnicze są wymienione w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający .

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77
 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy
 • Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

W terminie wskazanym w komunikacie  przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów, którzy przystąpili do egzaminu są przekazane elektronicznie do szkoły oraz udostępnione uczniom w serwisie ucznia.

Zaświadczenia i informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń, który kończy gimnazjum (a w szkołach artystycznych uczeń promowany do klasy programowo wyższej) otrzymujewraz ze świadectwem zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Dla uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, albo zwolnionych ze względu na niepełnosprawności sprzężone okręgowa komisja egzaminacyjna zamiast zaświadczenia przygotowuje Informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, w której zamiast wyniku z zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Informacje dodatkowe

1.‎   Uprawnienia laureatów  konkursów /finalistów i laureatów olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Uprawnieni do zwolnienia z odpowiedniego zakresu części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu lub z obydwu poziomów części egzaminu z języka obcego nowożytnego są uczniowie, którzy w klasie drugiej lub trzeciej gimnazjum przystąpili do olimpiady, konkursu z zakresu przedmiotów objętych egzaminem (języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego nowożytnego będącego dla ucznia obowiązkowym przedmiotem) i uzyskali tytuł :

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali tytuł odpowiednio laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/ finalisty olimpiady  z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są w roku szkolnym 2015/2016  zwolnieni z całej części egzaminu gimnazjalnego.

Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.‎

2.‎    Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi :

 • cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,
 • chorzy, niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb.

Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie  dyrektora Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 10 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.‎

NOWOŚĆ

W roku szkolnym 2015/2016 zostaną przygotowane arkusze egzaminacyjne dostosowane dla:

 • cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu do części pierwszej i drugiej egzaminu,
 • dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym do trzech części egzaminu.

 

Zapotrzebowanie na ww. materiały dyrektorzy szkół składają do OKE w Jaworznie w terminie do 30 listopada br.