Egzamin gimnazjalny

Komunikaty

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Aktualizacja z 4.04.2019 r.:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 + załączniki

 

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

Przypadki losowe i zdrowotne

1.      Zwolnienie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)

Art. 44zw. 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, inne niż wymienione w ust. 1 (uczeń o upośledzeniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężonej, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i egzaminu), może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części oraz z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

2.      Zwolnienie na wniosek dyrektora szkoły

Art. 44zz. 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym , dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.{/slider}

 

Laureaci i finaliści olimpiad

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego ‎nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i ‎rozszerzonym najwyższego wyniku.‎

 

Informator o egzaminie gimnazjalnym

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012 [ TREŚĆ] + [ aktualizacja z 1 września 2015 r.]

 

Arkusze egzaminacyjne

 

Wglądy do prac egzaminacyjnych