Apostille i uwierzytelnienie dokumentów

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach dojrzałości, aneksach do świadectw dojrzałości, świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomach lub zaświadczeniach, wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji – dokonuje dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.

Wydawanie apostille nie podlega opłacie skarbowej.

W celu uzyskania apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, do którego ma być wydane apostille.

Podstawa prawna:

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r., poz. 939 w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - § 25.1.

 

WNIOSEK O WYDANIE APOSTILLE

WNIOSEK O UWIERZYTELNIENIE