DECYZJE O WPISIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

Szanowni Państwo Egzaminatorzy, uprzejmie informujemy, że OKE w Jaworznie przechodzi na wersję elektroniczną decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów wszystkich typów. Decyzje będą zamieszczane na Państwa indywidualnych kontach w Serwisie dla Egzaminatorów w formie dokumentu elektronicznego i będą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W dniach od 15 do 28 lutego 2019 roku zostaną zamieszczone nowe decyzje na kontach dotychczasowych egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego, którzy z mocy ustawy uzyskali wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.

Począwszy od dnia 25 lutego na Państwa kontach będą umieszczane decyzje o wpisach do ewidencji uzyskane w trakcie szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów od dnia 1 września 2018 roku (w kolejności odbywania się szkoleń).