KONFERENCJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zapraszam Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE, przeprowadzających egzamin ósmoklasisty lub/i egzamin gimnazjalny oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencje z zakresu procedur organizacji i przeprowadzania egzaminów. Konferencje odbędą się od 18 do 22 marca 2019 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.

HARMONOGRAM